Təbiətə qulluq

Avtoqaz istifadə edərək, ətraf mühitin təmizliyi üçün mübarizə aparırsınız  və kükürd, qurğuşun, azot oksidi kimi zərərli maddələrin atmosferə yayılmasının qarşısını alırsınız.

Egzoz qazları daxili yanma mühərriklərində yanacaq yandırıldığı zaman yaranan qazlı məhsulların qarışığıdır.

Onların əksəriyyətinin tərkibində  300-ə yaxın  zəhərli qazlar var . Bəziləri birbaşa sağlamlığa zərər verir, bəziləri isə bəzi  xəstəliklərinin yaranmasına səbə olur.
Cədvəldə müxtəlif növ yanacaqların yanma səviyyəsində zərərli maddələrin emissiyalarının həcmi göstərilir.

Emissiyalar Quraşdırılmamış benzin       Avtoqaz
Yanmamış karbohidrogen 3 1.8
Karbonmonoksit CO 6 0.3
Azotun monooksidi 50 40
Kükürd tərkibli SO2 anhidridi 0.39 0
Aldehid 2.6 0
Kömür parçaları 6.5 0

Avtoqaz  sistemində ən zərərli maddələr tamamilə yox olur.